\\

Tin tức

Exception in ArticleContentTop, Area: de_ct_top, Page: de - Object reference not set to an instance of an object.

* Chiến lược lãnh đạo bao gồm những gì? Thách thức của người điều hành doanh nghiệp khi thực hiện chiến lược

tranthanhhung@gmail.com

- Chiến lược là tập hợp những quyết định giúp người lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức... thực hiện được giấc mơ của mình.

Chiến lược lãnh đạo bao gồm: định hướng phát triển tổ chức lâu dài và bền vững; mô hình kết hợp các hoạt động để đạt được mục đích kinh doanh; các câu trả lời cho một loạt câu hỏi (Doanh nghiệp - tổ chức đang ở đâu? Sẽ đi đến đâu? Làm thế nào để đi đến đó? Làm thế nào để phân bổ nguồn lực hợp lý?); sự lựa chọn những điều nên làm và không nên làm; cách ưu tiên nguồn lực hữu hạn vào những dự án đầu tư phù hợp...

Việc xây dựng chiến lược lãnh đạo sẽ giúp người chủ doanh nghiệp cân đối tốt nhất mục tiêu của doanh nghiệp và cá nhân.

Thực tế cho thấy, 70% người điều hành doanh nghiệp thất bại là do thực hiện chiến lược không tốt (chứ không phải do chiến lược không tốt).

Nói một cách khác, thách thức khi thực hiện chiến lược thường nằm ở 5 khía cạnh: hạn chế tầm nhìn (chỉ khoảng 5% nhân viên hiểu được chiến lược của doanh nghiệp - tổ chức), hạn chế về con người (chỉ khoảng 25% cán bộ quản lý có động cơ liên kết với chiến lược của doanh nghiệp - tổ chức), hạn chế về nguồn lực (khoảng 60% doanh nghiệp - tổ chức không kết hợp việc hoạch định ngân sách với chiến lược), hạn chế về quản lý (khoảng 85% thành viên ban lãnh đạo đầu tư dưới 1 giờ/tháng để bàn về chiến lược).

Những hạn chế này dẫn đến tình trạng chỉ có khoảng 10% các tổ chức - doanh nghiệp thực hiện tốt chiến lược lãnh đạo do mình đề ra.

Có 5 bước để hoạch định và quản trị chiến lược: xây dựng hệ thống tư tưởng cốt lõi, thiết lập mục tiêu quản lý, xây dựng các chiến lược để đạt mục tiêu, kế hoạch thực thi và kiểm soát các chiến lược/hành động, đánh giá quá trình thực hiện/theo dõi để có sự điều chỉnh kịp thời.

Điều cần lưu ý trong cách xây dựng chiến lược hiện đại là phải có sự điều chỉnh cho từng giai đoạn cụ thể và khi thiết kế mục tiêu phải có sự phân bố ngân sách phù hợp.

Thạc sĩ QTKD Trần Anh Tuấn
Ý kiến phản hồi