Cần những chính sách mới cho đất nông nghiệp
Cần những chính sách mới cho đất nông nghiệp
Rà soát thể chế, chính sách chuỗi giá trị lúa gạo, trọng tâm là đất nông nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) hy vọng sẽ thúc đẩy cải cách nhanh hơn ngành lúa gạo.
 
Bài đọc nhiều